เส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตของการค้าชายแดนได้ถึงร้อยละ 40″ นายอรค์กล่าว ในการพัฒนาอื่นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรแร่ของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า โฆษกรัฐบาลกล่าวว่านายกอัญญ์สรรเสริญแก้วกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นพ้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2579 และแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2561 ถึง พ.ศ. 2565

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมสี่ด้าน ประการแรกรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเรื่องของทรัพยากรแร่ ประการที่สองกลยุทธ์นี้จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความสนใจทางเศรษฐกิจสุขภาพของผู้คนและการรักษาสภาพแวดล้อมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ของประเทศ