สสส.จับมือ 13 อบต.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ณ โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

รวม 13 แห่ง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการเสริมพลังความร่วมมือให้องค์กรหลักในชุมชนทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพจนเกิดเป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆขององค์กรหลัก แกนนำ กลุ่ม และเครือข่ายของประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีผู้นำ แกนนำ มีทักษะในการจัดการชุมชนตนเองมีศักยภาพในการสร้างและนำความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติการที่ได้ผลดีของชุมชน โดยชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นพลวัตควบคู่ไปกับปฏิบัติการจริงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ทั้ง 13 แห่ง ผู้นำศาสนา เยาวชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth